Advisory Committee

        

Prof.Dr. Tirtha Raj Khaniya  Advisor
Prof.Dr. Upendra  Koirala   Advisor
Mr. Chaitainya Sharma Advisor
Mr.Devendra Dhakal Advisor
Mr.Prakash Dhoj Adhikari Advisor
Mr. Rajesh Khadka Advisor
Mr. Bijaya Kumar Datta Advisor
Mr. Surya Bahadur G.C. Advisor
Mr. Bal Gopal Thapa Advisor
Dr. Ramesh Prasad Adhikari Advisor
Dr. Kabiraj Bantwa Advisor
Mr. Ramakanta Baral Advisor